Skip To Main Content

Educació Primària

A l’Etapa d’Educació Infantil i Primària a l’Agora Sant Cugat International School, oferim un currículum internacional ampli i equilibrat. Els alumnes realitzen unitats d’indagació transdisciplinàries que permeten establir connexions entre el seu propi aprenentatge i l’adquisició d’un coneixement més profund i una millor comprensió del món en què vivim.El plurilingüisme caracteritza l’etapa de primària a Sant Cugat International School. Les llengües vehiculars del centre són l’anglès, castellà i català. Cada matèria té assignada una d’elles. Addicionalment, fins a 4t de Primària s’estudia xinès mandarí, que podrà ser continuat com a matèria extraescolar. A 5è de Primària s’introdueix una tercera llengua estrangera, iniciació a l’alemany o al francès, que continuarà fins a 4t d’ESO.

El nostre enfocament

Es treballa en grups flexibles, amb desdoblaments, per respondre als diferents ritmes d’aprenentatge. Aquesta atenció personalitzada se veu reforçada per l’acció tutorial individualitzada per a cada alumne i la seva família, amb la qual es crea una estreta col·laboració entre el col·legi i la llar.

L’ús de les noves tecnologies està present a tot el procés educatiu, amb models d’ensenyament i d’aprenentatge més atractius i efectius, adaptats als diferents ritmes, aptituds i interessos de l’alumnat.

Al llarg dels 6 cursos escolars de Primària, els alumnes d’Agora Sant Cugat International School profunditzen en tècniques i hàbits d’estudi i en el desenvolupament d’intel·ligències múltiples. Els alumnes aprenen a treballar per projectes que fomenten la internacionalització, el treball cooperatiu, la investigació i l’esperit crític.

En aquesta etapa, la música, l’art i l’esport són pilars fonamentals en el projecte educatiu, que se caracteritzen per l’excel·lència i profunditat curricular. L’esport permet el desenvolupament físic alhora que fomenta valors com el treball en equip. A més, a través de l’educació artística i musical, els alumnes aprenen a expressar-se, a tenir disciplina, a ser creatius i a desenvolupar una sensibilitat artística.


Agora Sant Cugat International School és una col·legi autoritzat per a impartir el Programa de l’Escola Primària (PEP) del Batxillerat Internacional (BI) com a Col·legi del Món IB. Les escoles IB tenen una filosofia comuna que es basa en el compromís de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge d’una comunitat d’alumnes diversa i inclusiva impartint programes d’educació internacional d’alta qualitat que comparteixen una poderosa visió.