Skip To Main Content

Educació Secundària

Al llarg de l’Educació Secundària, els alumnes d’Agora Sant Cugat International School perfeccionen les seves habilitats com a pensadors creatius, crítics i reflexius.  A poc a poc l’ensenyament s’especialitza i, alhora que es fomenta la connexió entre diferents àrees curriculars, es treballen assignatures separades. Les classes se centren en temes i preocupacions globals, de la vida real i fomenten el desenvolupament d’habilitats per a la comunicació, la comprensió i el sentit de responsabilitat social. En haver obtingut des de 2021 l'autorització com un dels pocs centres que pot impartir els programes del Continuum del Món IB a totes les etapes educatives, Agora Sant Cugat International School i el seu professorat està especialitzat en el Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional (IB) dotant així els seus alumnes de totes les eines necessàries per canviar el món.

Currículum de Secundària

El currículum a la etapa de secundària pretén formar persones competents amb les eines necessàries per entendre el món i ser capaces d’intervenir de forma activa i crítica a la nostra societat. Per aconseguir-ho, es fomenta el diàleg i la comunicació a través d’una metodologia que treballa els hàbits i les tècniques d’estudi per afavorir la constància, la tenacitat i la disciplina. Aquesta metodologia participativa permet l’alumne desenvolupar un pensament crític i constructiu, ajudar-lo a tenir autocontrol i autodisciplina i aconseguir una vivència d’èxit per la seva feina.

El trilingüisme és un dels aspectes bàsics del projecte d’aquesta etapa. Cada matèria té assignada una llengua vehicular (anglès, castellà o català) i els alumnes estudien una segona llengua estrangera (alemany o francès). A més dels idiomes, la preparació global dels alumnes d’Agora Sant Cugat International School implica la participació en programes i experiències que potencien l’intercanvi cultural i a les assignatures es treballa de forma transversal i es posa en pràctica les llengües anglesa, francesa i alemanya.

L’acció tutorial continua e individualitzada forma part del dia a dia dels alumnes d’Educació Secundària. Abans d’acabar 3r d’ESO, els tutors orienten els alumnes i les seves famílies per escollir l’itinerari que, al següent curs, l’obrirà les portes a las diferents modalitats de Batxillerat: un itinerari està dirigit cap als Batxillerats de Ciències i Ciències de la Salut o el Batxillerat d’Enginyeria i Arquitectura; un segon itinerari els prepara per als Batxillerats d’Arts i Humanitats o Ciències Socials; finalment, els dos últims itineraris permeten un primer contacte amb la metodologia i els continguts del Batxillerat Internacional Científic o Social que ofereix el col·legi internacional. Aquesta orientació és personalitzada, basada en les aptituds i els interessos de cada alumne.