Skip To Main Content

Oferta educativa

A través de l’oferta educativa d’Agora Patufet Infant School, que comprèn dels 0 als 5 anys, construïm la base de tot l’aprenentatge intel·lectual i establim els fonaments de l’èxit acadèmic i personal posterior. Encara que aprenem al llarg de tota la vida, és en aquesta etapa on tot comença a tenir sentit, d’aquí la importància de la labor dels nostres docents, que dia a dia transmeten passió per l’aprenentatge als nens.

Educació Infantil és, sens dubte, l’etapa més important en el desenvolupament del nen. És en aquesta etapa en la qual s’assenten els fonaments de tot el procés educatiu. La nostra oferta educativa permet que els nens es converteixin en persones actives i protagonistes del seu propi desenvolupament, persones a les quals se les escolta i se les afavoreix el seu potencial perquè siguin ells els propis descobridors del món, sempre davant l’atenta mirada que ofereixen els grans professionals que vetllen pels seus aprenentatges, ajudant-los a desenvolupar les seves capacitats, acompanyant-los amb gestos d’afecte, tendresa i comprensió.

La nostra oferta educativa es basa en una escola investigadora, activa i creativa on cada alumne és l’autèntic protagonista del seu aprenentatge!

Primer cicle

Sens dubte, el primer cicle d’infantil és una etapa que desborda tendresa, curiositat, inquietud i fantasia. La dedicació diària dels professors fa que les necessitats bàsiques, la cura i el desenvolupament integral dels nostres alumnes de 0 a 2 anys estiguin cobertes. La metodologia de treball durant el primer cicle d’infantil es basa en un aprenentatge on el mestre exerceix un paper fonamental acompanyant als alumnes a traçar el seu propi camí, proporcionant diferents activitats sensorials i d’estimulació perquè desenvolupin les seves capacitats psicosocials i cognitives. Algunes de les moltes activitats que desenvolupem a Agora Patufet Infant School són la psicomotricitat, la música, l’anglès, l’expressió plàstica i artística, la manipulació, el treball dels Bits i la dedicació especial al treball dels hàbits.

A l’escola infantil Agora Patufet tenim en compte que l’espai de les instal·lacions i la ràtio d’alumnes i educadors per aula és importantíssim per poder oferir l’atenció personalitzada que necessiten els nens durant el primer cicle d’infantil. La mida de la nostra escola infantil permet que els nostres alumnes tinguin una educació integral, oferint-los una atenció personalitzada basada en el desenvolupament individual, ja que entenem que cada alumne aprèn al seu ritme.

Al llarg del primer cicle d’infantil els nens d’Agora Patufet aprenen a:

 • Començar a tenir hàbits i rutines, desenvolupant la seva independència en funció de les seves necessitats.
 • Familiaritzar-se amb la llengua anglesa, així com amb la llengua materna.
 • Aprendre sobre l’entorn que els envolta, comprendre-ho i desenvolupar-se amb facilitat en ell.
 • Facilitar l’aprenentatge a través de l’experimentació i manipulació, arribant ells mateixos a les seves pròpies deduccions.
 • Ampliar el cercle de relacions i ajudar-los a integrar-se amb els altres.
 • Guanyar vincles afectius entre nens i adults.
 • Aprendre a ajudar i col·laborar amb els altres.
 • Guanyar seguretat per al seu desenvolupament i independència, abordant el benestar social i emocional i establint valors personals per formar-se com a persones.
 • Ser autònoms i reconèixer-se a si mateixos.

Durant l’etapa de primer cicle d’infantil, el nostre paper és estimular la intel·ligència a través de les seves habilitats i del joc. A Agora Patufet Infant School tenim com a premissa que cada nen és especial i únic, i que no tots aprenen de la mateixa forma. Cadascun té el seu propi ritme, per això, respectem i incentivem el seu desenvolupament personal de forma independent.

Segon cicle

A partir del segon cicle d’infantil, en Agora Patufet Infant School treballem la immersió en llengua anglesa, que abasta un 55% de la jornada escolar, iniciant així el programa trilingüe (anglès, català i castellà), i preparant el camí cap a la Internacionalització. Una etapa en la qual seguim treballant i forjant hàbits i aprenentatges iniciats en el primer cicle i incorporem uns altres, com el procés de la lectoescriptura, la introducció al xinès (des dels 4 anys), la iniciació a la natació, el treball per projectes i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

El segon cicle d’infantil és una etapa educativa que atén a les necessitats dels nens de 3 a 5 anys i que té com a finalitat contribuir al desenvolupament físic, sensorial, intel·lectual, afectiu i social dels nens. En el segon cicle d’infantil els nens desenvolupen el moviment i l’hàbit de control corporal, el llenguatge, la comunicació, aprenen sobre les pautes de convivència i relació social, la lecto-escriptura… A més, és en aquesta etapa en la qual els alumnes viuen una plena immersió lingüística, i se’ls involucra en diferents activitats escolars perquè, al llarg del segon cicle d’infantil, aprenguin.

Al llarg del segon cicle d’infantil els nens d’Agora Patufet aprenen a:

 • Parar esment i seguir activitats estructurades per desenvolupar la seva seguretat.
 • Utilitzar el llenguatge amb una pronunciació clara i utilitzar frases complexes.
 • Iniciar-se al món de la lecto-escriptura: començar a llegir, escriure i explicar.
 • Utilitzar estratègies cada vegada més sofisticades per resoldre problemes.
 • Entendre el món que els envolta.
 • Gaudir de les activitats socials i dels amics.
 • Entendre la importància de compartir.
 • Ser capaços de gestionar tècniques d’autocontrol.

Al segon cicle d’infantil, els alumnes d’Agora Patufet Infant School es converteixen en autèntics exploradors de l’entorn i comencen a establir les bases d’aprenentatge i el caràcter internacional, que posteriorment podran reafirmar en Agora Sant Cugat International School.